The farmhouse exterior

The farmhouse interior

Views from the farmhouse

The local area of Gurs & Oloron

The Pyrenees ski slopes

The Biarritz coastline